Výbor společnosti

 

 
Předseda výboru:

prof. MUDr.
 

Miroslav Zavoral, Ph.D.
Pracoviště: Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
E-mail: miroslav.zavoral@uvn.cz
>>>  
 • Přednosta Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha
 • 1. místopředseda České gastroenterologické společnosti ČLS JEP
 • Předseda Rady pro screening kolorektálního karcinomu ČGS
 • Místopředseda Komise pro screening kolorektálního karcinomu MZ ČR
 
 
Místopředseda:

prof. MUDr.
 

Jiří Hoch, CSc.
Pracoviště: Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
E-mail: jiri.hoch@lfmotol.cuni.cz
>>>  
 • Přednosta Chirurgické kliniky 2. LF UK a FN Motol, Praha
 • Člen Výboru České chirurgické společnosti ČLS JEP
 • Předseda Koloproktologické sekce ČChS ČLS JEP
 
 
Místopředseda:

prof. MUDr.
 

Stanislav Rejchrt, Ph.D.
Pracoviště: 2. interní klinika LF UK a FN Hradec Králové
E-mail: rejchrt@lfhk.cuni.cz
>>>  
 • Vedoucí lékař Endoskopického pracoviště 2. interní kliniky LF UK a FN Hradec Králové
 • Předseda Endoskopické sekce ČGS ČLS JEP
 • Člen edukačního výboru ESGE (European Society of Gastroenterology)
 
 
Místopředseda:

prof. MUDr.
 

Vlastimil Válek, CSc., MBA
Pracoviště: Radiologická klinika FN Brno
E-mail: v.valek@fnbrno.cz
>>>  
 • Přednosta Radiologické kliniky FN Brno
 • Vedoucí Katedry zobrazovacích metod LF MU Brno
 • Předseda Radiologické společnosti ČLS JEP
 • Předseda AS LF MU
 • Náměstek ředitele FN Brno
 • Předseda Komise pregraduálního vzdělávání ESR
 • Předseda Pracovní skupiny pro lékařské ozáření MZČR
 
 
Sekretář:

as. MUDr.
 

Štěpán Suchánek, Ph.D.
Pracoviště: Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
E-mail: stepan.suchanek@uvn.cz
>>>  
 • Vedoucí lékař Endoskopické jednotky a Centra pro experimentální endoskopii Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha
 • Člen Komise pro screening KRK MZ ČR
 • Vědecký sekretář Rady pro screening KRK ČGS
 
 
Pokladník:

prof. MUDr.
 

Markéta Hermanová, Ph.D.
Pracoviště:
 
I. patologicko-anatomický ústav FN u sv. Anny v Brně
a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity (LFMU)
E-mail: marketa.hermanova@fnusa.cz
>>>  
 • Přednostka I. patologicko-anatomického ústavu FN u sv. Anny v Brně
 • Členka Společnosti českých patologů ČLS JEP
 • Specializuje se na patologii gastrointestinálního traktu
 
 
Člen výboru:

prof. MUDr.
 

Miloslav Duda, DrSc.
Pracoviště: II. chirurgická klinika FN a LF UP, Olomouc
E-mail: miloslavduda@klikni.cz
>>>  
 • Vedoucí subkatedry onkochirurgie IPVZ Praha
 • Zakládající člen Onkochirurgické sekce ČChS ČLS JEP
 • Specializuje se na gastroenterochirurgii, hrudní a jícnovou chirurgii, endokrinochirurgii, onko­chirur­gii, laparoskopickou a miniinvazivní chirurgii
 
 
Člen výboru:

doc. RNDr.
 

Ladislav Dušek, Ph.D.
Pracoviště: Institut biostatistiky a analýz Masarykovy university Brno
E-mail: dusek@iba.muni.cz
>>>  
 • Ředitel Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR
 • Člen Komise pro screening KRK MZ ČR
 • Člen Expertní skupiny MZ ČR pro screeningy zhoubných nádorů
 • Specializuje se na epidemiologii zhoubných nádorů, zdravotnickou informatiku a hodnocení kvality zdravotní péče
 
 
Člen výboru:

prof. MUDr.
 

Luboš Petruželka, CSc.
Pracoviště: Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
E-mail: Lubos.Petruzelka@vfn.cz
>>>  
 • Přednosta Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK
 • Vědecký sekretář České onkologické společnosti ČLS JEP
 • Specializace na využití cílené molekulární biologické léčby v komplexní léčbě solidních nádorů se zaměřením na gastrointestinální trakt
 
 
Člen výboru:

prof. MUDr.
 

Miroslav Ryska, CSc.
Pracoviště: Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha
E-mail: miroslav.ryska@uvn.cz
>>>  
 • Přednosta Chirurgické kliniky 2. LF UK a ÚVN Praha
 • Předseda České chirurgické společnosti ČLS JEP (do září 2016)
 • Člen České onkologické společnosti, člen ČSIM
 • Předseda Agentury pro zdravotnický výzkum ČR
 
 
Člen výboru:

prim. MUDr.
 

Matěj Škrovina, Ph.D.
Pracoviště:

 
Chirurgické oddělení, Nemocnice Nový Jičín a. s., Centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé Nový Jičín
E-mail: matej.skrovina@nnj.agel.cz
>>>  
 • Primář chirurgického oddělení Nemocnice Nová Jičín a. s.
 • Odborný asistent, I. Chirurgická klinika LF UP Olomouc
 • Člen výboru Koloproktologické sekce ČCHS ČLS JEP
 • Národní delegát World Society of Emergency Surgery (WSES)
 • Specializace v oboru onkochirurgie a koloproktologie
 
 
Člen výboru:

MUDr.
 

Petr Vítek, Ph.D., MBA
Pracoviště:
 
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. a Lékařská fakulta, Ostravská Univerzita v Ostravě
E-mail: vitek-petr@seznam.cz
>>>  
 • xxx
 • xxx
 • xxx
 • xxx
 
 
Člen výboru:

prof. MUDr.
 

Rostislav Vyzula, CSc.
Pracoviště: Masarykův onkologický ústav Brno
E-mail: vyzula@mou.cz
>>>  
 • Přednosta Kliniky komplexní onkologické péče LF MU Brno
 • Ředitel Masarykova onkologického ústavu Brno v letech 2001–2008
 • Předseda Výboru pro zdravotnictví PSP ČR
 • Věnuje se protinádorové chemoterapii, hormonoterapii a biologické terapii nádorů a organizaci onkologické péče, včetně nádorové prevence
 
 
Předseda revizní komise:

prof. MUDr.
 

Marcela Kopáčová, Ph.D.
Pracoviště: 2. interní klinika LF UK a FN Hradec Králové
E-mail: kopacmar@fnhk.cz
>>>  
 • Zástupce přednosty 2. interní kliniky LF UK a FN pro léčebně preventivní činnost
 • Specializuje se na endoskopickou diagnostiku a terapii onemocnění GIT
 • Průkopnice dvoubalonové enteroskopie v ČR
 
 
Člen revizní komise:

as. MUDr.
 

Daniel Langer
Pracoviště: Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha
E-mail: daniel.langer@uvn.cz
>>>  
 • Vedoucí lékař Robotického centra ÚVN Praha
 • Člen České chirurgické společnosti ČLS JEP
 • Člen České společnosti HPB chirurgie
 • Člen České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP
 
 
Člen revizní komise:

doc. MUDr.
 

Bohumil Seifert, Ph.D.
Pracoviště: Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha
E-mail: seifert@terminal.cz
>>>  
 • Přednosta Ústavu všeobecného lékařství 1. LF UK
 • Vědecký sekretář Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
 • Člen Komise pro screening KRK MZ ČR
 • Člen Rady pro screening KRK ČGS