O společnosti

Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP

Náplň práce a cíle

Problematika digestivní onkologie je komplexní a vyžaduje multidisciplinární přístup, který se v praxi nedaří realizovat pouze více či méně nahodilou spoluprací jednotlivých odborných společností nad konkrétním zadáním. Jde o kontinuální proces, na kterém musí již od začátku spolupracovat fungující týmy, které musí být připraveny, schopny a ochotny reflektovat nové poznatky, které světová věda přináší a zařazovat je s ohledem na lokální podmínky do velmi praktického kontextu. Proto Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP (SGO) sdružuje odborníky z klíčových odborností – gastroenterologie, onkologie, onkochirurgie, radiologie, patologie, praktické lékařství.

Inspirací k založení SGO bylo působení respektovaných mezinárodních organizací – Mezinárodní aliance proti nádorům trávicí trubice (IDCA – International Digestive Cancer Alliance) a její partnerské společnosti fungující na evropské půdě, Evropské společnosti digestivní onkologie (ESDO – European Society of Digestive Oncology) se sídlem ve Vídni. SGO si vytyčila podobné cíle – integrovat jednotlivé odbornosti, včetně základního výzkumu, na odborném a otevřeném fóru.

Cílem působení SGO je zlepšení péče o onkologické pacienty – a to na podkladě screeningových programů, genetického poradenství či informačních služeb pro odbornou i laickou veřejnost. SGO bude garantem tvorby doporučených postupů diagnostiky a léčby pro jednotlivé orgánové lokalizace a typu gastrointestinálních tumorů a pravidelně je bude aktualizovat na základě medicíny založené na důkazech, podílet se na výzkumu a vzdělávání v oboru.

SGO je vnitřně dělena do odborných skupin, které odpovídají za jednotlivé tematické okruhy a v jejichž čele stojí respektovaní odborníci. Jednotlivé skupiny se podílí na vzniku standardů, doporučení pro řešení problémových situací a objektivním hodnocení přínosu nových technologií a výstupů výzkumu.