Čestní členové

prof. MUDr. Jaroslav BLAHOŠ, DrSc. 
 • 1955–1956 začínal jako lékař ve Františkových Lázních
 • 1958–1968 pracoval ve Výzkumném endokrinologickém ústavu v Praze.
 • 1968 a 1969 pracoval na endokrinologické klinice nemocnice Beaujon v Paříži.
 • 1961–1963 působil v Hararu v Etiopii, v letech 1977 až 1988 byl na kratších studijních pobytech na dalších místech (Tokio, Leeds, Padova aj).
 • Od roku 1969 působil na interní klinice Fakulty dětského lékařství UK ve fakultní nemocnici Pod Petřínem až do zrušení fakultní nemocnice v roce 1993, a to postupně jako asistent, docent, profesor a od roku 1989 v pozici přednosty kliniky.
 • V letech 1993 až 1997 byl přednostou interní kliniky Vojenské lékařské akademie JEP v Ústřední vojenské nemocnici v Praze a založil tam první osteocentrum v České republice, které od roku 1997 vedl.
 • Publikoval asi 300 odborných prací a 10 monografií. Mimo jiné učebnice endokrinologie, autobiografické S poselstvím medicíny v labyrintu světa (Galen 2008, 480 stran) a Střípky z lékařské brašny (Triton 2014, 247 stran).
 • Je zahraničním korespondujícím členem francouzské Národní lékařské akademie (Académie Nationale de Médecine).
 • Založil též Asociaci českých a slovenských frankofonních lékařů při ČSL JEP.
 • V letech 1990–2015 byl předsedou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Do této funkce byl opakovaně volen.
 • V říjnu 1998 byl v Ottawě zvolen prezidentem Světové lékařské asociace (World Medical Association) na funkční období 1999–2001.
prof. MUDr. Jan BUREŠ, CSc., FCMA 
 • Lékařská fakulta UK v Hradci Králové 1979 (cum laude)
 • Hodnost kandidáta lékařských věd 1990
 • Profesor pro obor vnitřní nemoci 2002
 • Vedoucí Katedry interních oborů LF UK v HK 2012–dosud
 • Hlavní autor a spoluautor 11 monografiíAutor více něž 400 publikací v odborných periodicích
 • SCI 2600 záznamů, Hirschův index 18 (k 7. 7. 2015)
 • Hlavní řešitel 9 grantů a výzkumných záměrů
 • Člen Vědecké rady LF UK HK 1990 – dosud
 • Člen Akademického senátu LF UK HK 1993–dosud
 • Člen České lékařské akademie 2014 – dosud
 • Zakládající člen SGO ČLS JEP
 • Orientován na digestivní endoskopii, problematiku HP, maldigesce a malabsorpce a gastrointestinální onkologii
Professor Dr.med. Drs.h.c. Meinhard CLASSEN

Za celoživotní průkopnické dílo v oblasti gastroenterologie a gastrointestinální onkologie, objevy zásadních endoskopických technik a mimořádný přínos k za­ve­de­ní celopopulačních screeningových programů nádorových onemocnění ve svě­to­vém měřítku. Za mnoholetou podporu rozvoje české gastroenterologie.

 • 1956 – 1962 Studies in medicine, universities of Bonn, Freiburg (im Breisgau) and Vienna
 • 1962 Doctorate in Medicine, University of Bonn
 • 1970 Consultant of internal medicine
 • 1972 Consultant of gastroenterology
 • 1970 – 1974 Assistant medical director of internal medicine, Erlangen University Hospital
 • 1974 – 1979 Chief medical director at Hamburg-Barmbek Hospital
 • 1979 – 1984 Professor of internal medicine, Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt/Main
 • 1985 – 2002 Professor of internal medicine, TUM

Memberships and honors

 • Vice-president of the European Society of Gastrointestinal Endoscopy (1980)
 • President of the German Society for Digestive and Metabolic Diseases (DGVS) (1987)
 • President of the German Society for Internal Medicine (DGIM) and its 100th congress Founder and chair of the Gastroenterology Foundation e. V. (since 1995)
 • Vice-president of the World Organization of Digestive Endoscopy (OMED) (1990-1997)
 • President of the Society for Gastroenterology in Bavaria (2001) General secretary and President (1998-2002) of the World Organization of Gastroenterology (OMGE) (1990-1998)
 • Co-chair of the International Digestive Cancer Alliance (IDCA) (2002)
 • Member of the German National Academy of Sciences Leopoldina
 • International member of the Academy of Sciences, Brazil
 • International member of the Russian Academy of Medical Sciences
 • Honorary member of the American Society for Gastrointestinal Endoscopy (ASGE)
 • Honorary member of the British Society of Gastroenterology
 • President of the European Congress for Endoscopy (1980)

Awards

 • Schindler Prize from the European Society for Endoscopy (1970)
 • Thannhauser Prize from the DGVS (1973)
 • Fresenius Prize from the German Chemical Society (GDCh) (1992)
 • Honorary doctorate from Cerrapasha University, Istanbul, Turkey (1992)
 • Golden Award of Honour by the Society of Bavarian Internists (1995)
 • Officer’s Cross of the Federal Republic of Germany (1995)
 • Honorary doctorate from the University of Iași (now the Alexandru Ioan Cuza University), Romania (1996)
 • Honorary doctorate from the University of Athens, Greece (1996)
 • Bavarian Order of Merit (2000)
 • Austrian Cross of Honour for Science and Art, First Class (2003)
 • Honorary doctorate from the University of Wrocław, Poland (2005)
 • Thannhauser medal from the DGVS (2006)
 • Honorary doctorate from Charles University in Prague, (2009)
 • Order of Merit of Burgenland (Austria) (2014)
prof. MUDr. Petr DÍTĚ, DrSc.
 • Narozen 6. 12. 1941 v Hradci Králové
 • Prof. (1992), MUDr., DrSc. Lékař – internista, gastroenterolog. Promoval na LF UK v Hradci Králové v roce 1966
 • Habilitoval se prací Onemocnění slinivky břišní u osob se selháním ledvin
 • V letech 1990-2007 působil jako přednosta 3. interní gastroenterologické kliniky LF MU a FN Brno
 • Proděkan LF MU v Brně pro vědu a výzkum
 • Publikuje v oboru gastroenterologie, hepatologie a diagnostiky.
 • Působí na lékařské fakultě Ostravské univerzity na katedře interních oborů.
  Prof. Dítě je naším předním odborníkem v oblasti pankreatologie
prof. MUDr. Miroslav DUDA, DrSc.
 • Specializace na gastroenterochirurgii, hrudní a jícnovou chirurgii, endokrinochirurgii, laparoskopickou a miniinvazivní chirurgii
 • Cena města Olomouce v oblasti přírodních věd.
 • Po absolutoriu Lékařské fakulty UP v r. 1964 pracoval několik let na chirurgickém oddělení v nemocnici ve Šternberku.
 • 1970 nastoupil jako chirurg na mateřskou fakultu, kde působí dosud.
 • Dosáhl zde vědeckopedagogických hodností docenta, profesora a doktora věd.
 • Více než dvacet let byl přednostou II. chirurgické kliniky.
 • Jeho specializací je gastroenterochirurgie, hrudní a jícnová chirurgie, endokrinochirurgie, onkochirurgie, laparoskopická a miniinvazivní chirurgie
 • Proslovil více jak pět set přednášek, z toho 94 na mezinárodních konferencích, v období 1985–86 působil na několika klinikách v USA.
 • Je členem či funkcionářem 7 mezinárodních odborných společností (např. The International Society for Diseases of the Esophageus – ISDE, The International Society of Surgery – ISS aj.)
 • angažuje se také v českých i slovenských spolcích (např. Česká chirurgická a gastroenterologická a onkologická společnost)
 • Byl předsedou Spolku lékařů v Olomouci, působil v redakčních radách odborných časopisů v České republice, na Slovensku či v Polsku (např. Česká a Slovenská gastroenterologie či Rozhledy v chirurgii) a členem vědeckých rad a komisí pro obhajoby kandidátských a doktorských disertačních prací.
 • Publikoval 262 vědeckých prací (z toho 5 monografií), 38 publikací zveřejnil v zahraničí, mnohokrát byl citován jinými autory.
prof. MUDr. Přemysl FRIČ, DrSc.
 • Po promoci na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v roce 1953 nastoupil na pracoviště prof. Karla Herforta,
 • Kandidátskou práci obhájil roku 1957.
 • Roku 1969 byl jmenován docentem vnitřního lékařství a v roce 1983 byl jmenován profesorem medicíny Univerzity Karlovy.
 • Hlavním předmětem jeho zájmu se brzy stala problematika malabsorpčního syndromu.
 • Monografii na toto téma z roku 1969 se dostalo i mezinárodního uznání.
 • Přednosta Interního oddělení Fakultní polikliniky
 • Zavedl nové endoskopické metody – ERCP a endoskopickou ultrasonografii a prováděl na pracovišti funkční testy zažívacího traktu a široké spektrum laboratorních vyšetření.
 • Od roku 1998 emeritní profesor na II. interní klinice Ústřední vojenské nemocnice.
 • Významnou měrou také přispěl k zavedení screeningového programu kolorektálního karcinomu v České republice.
 • Je autorem více než 400 odborných publikací a 7 monografií.
Václav HAVEL a Mgr. Dagmar HAVLOVÁ, Dr.h.c. 

Manželům Havlovým bylo čestné členství SGO ČLS JEP uděleno za dlouholetou podporu onkologických preventivních programů (Nadace VIZE 97), zejména screeningu kolorektálního karcinomu a to jak při jeho zakládání v roce 2000, tak i po celou dobu jeho existence.

Professor Jiafu JI, MD, PhD, FACS, FRCS 
 • President of Peking University Cancer Hospital
 • President of Beijing Institute for Cancer Research
 • Director of Key Laboratory in Malignancy Pathogenesis and Translational Research
 • President of Peking University School of Oncology
 • President of International Gastric Cancer Association (IGCA) and Chinese Gastric Cancer Association (CGCA)
 • Executive Council Member of Chinese Medical Association Vice President of Chinese Anti-Cancer Association (CACA)
 • Internationally recognized for his expertise in surgical treatment for gastric cancer and related basic and clinical research
 • Research focused on integrated treatment of gastric cancer and its molecular mechanisms
 • Head of the biggest cancer biobank in China
 • Leader projects involving SGO (Large Linqu Trial)
as. MUDr. Petr KOCNA, CSc. 
 • Fakulta všeobecného lékařství UK Praha 1981
 • Hodnost kandidáta lékařských věd 1989
 • Oborný asistent Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1.LF UK Praha 1999–dosud
 • Autor nebo spoluautor 501 sdělení v odborném tisku
 • Citační ohlasy: 212 dle Web Of Science, 365 dle Google Scholar Citations, Hirschův index 10
 • Čestný člen České společnosti klinické biochemie ČLS JEP 2015
 • Člen pracovní skupiny IFCC-Working Group FIT 2017
 • Člen komise IFCC-Internet & e-Learning 2012
 • Člen Komise pro screening KRK Ministerstva zdravotnictví ČR
 • Člen Rady pro screening KRK ČGS ČLS JEP
 • Orientován na klinickou biochemii, specialista na testy na okultní krvácení do stolice
Professor Dr. med. Florian LORDICK
 • Professor of oncology at the University of Leipzig
 • Director of the University Cancer Center Leipzig (UCCL)
 • Director of the 1st Medical Department University of Leipzig (Hematology, Cell Therapy, Medical Oncology, Hemostaseology)
 • Chairman, European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Gastrointestinal Tract Trials Group
 • Chairman of the European Society of Medical Oncology (ESMO) Gastrointestinal Tract Cancer Faculty
 • Secretary and Member of the Board of Directors of the German Cancer Society (DKG)
 • President Elect of the International Gastric Cancer Association
 • Research Focus: gastric and esophageal cancer, novel drugs, multimodal therapy, drug resistance and response prediction
 • Published >270 PubMed-listed articles. H-Index 58
 • President of the International Gastric Cancer Congress IGCC 8-11 May 2019 in Prague, co-organized by SGO
prof. MUDr. Peter MLKVÝ, CSc. 
 • Lékařská fakulta Univerzity Komenského Bratislava 1975
 • Specializace: vnitřní lékařství, gastroenterologie, onkologie
 • Hodnost kandidáta lékařských věd 1988
 • Univerzita v Trnavě: docent (1998), profesor (2004)
 • Vedoucí lékař Oddělení laserové medicíny Mezinárodního laserového centra a Onkologického ústavu sv. Alžběty Bratislava
 • Slovenská gastroenterologická společnost: předseda 2010–2014, místopředseda 2014–dosud
 • Hlavní expert v oboru gastroenterologie Ministerstva zdravotnictví SR 2005–2010
 • Člen redakční rady časopisu Gastroenterologie a hepatologie: do roku 2016
 • Orientován na gastrointestinální onkologii, ablativní a fotodynamickou terapii tumorů trávicího ústrojí
Professor Wu QI, MD 
 • Director of Peking University Cancer Hospital Endoscopy Center
 • Internationally recognized expert in therapy of premalignant and malignant lesions in the digestive tract
 • Focuses on the advanced endoscopic therapeutic methods (endoscopy submucosal dissection)
 • Chinese Anticancer Association Oncology Endoscopic Professional Committee,National Executive Committee
 • China Medical Association Society of digestive endoscopy,Beijing branch, executive committee
 • Member of IGCA, ESGE, JGES
 • Endoscopy International Open, editorial aboard
 • Every year nearly 100 Live Operation Demonstration in China and other countries in the world.
 • Supporter od SGO and Military University Hospital (EndoLive expert)
prof. MUDr. Miroslav RYSKA, CSc. 
 • Lékařská fakulta UK v Praze 1978
 • Hodnost kandidáta lékařských věd 1983
 • Profesor pro obor chirurgie 2004
 • Přednosta Chirurgické kliniky 2.LF UK a ÚVN 2004–dosud
 • Autor více něž 150 publikací v odborných periodicích
 • Hlavní řešitel grantů a výzkumných záměrů
 • Člen Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace 2010–2014
 • Předseda Vědecké rady Agentury pro zdravotnický výzkum
 • Dlouholetý předseda Výboru České chirurgické společnosti ČLS JEP 2004–2016
 • Zakládající člen SGO ČLS JEP
 • Orientován na gastroenterochirurgii, zejména onkochirurgii jater, žlučových cest a slinivky břišní
prof. MUDr. Julius ŠPIČÁK, CSc. 
 • Lékařská fakulta UK v Praze 1980
 • Hodnost kandidáta lékařských věd 1992
 • Profesor pro obor vnitřní nemoci 2007
 • Přednosta Kliniky hepatogastroenterologie IKEM 1995–dosud
 • Autor více něž 350 publikací v odborných periodicích
 • SCI 1200 záznamů, Hirschův index 13 (k 1. 11. 2016)
 • Hlavní řešitel 11 grantů a výzkumných záměrů
 • Člen Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace 2014–dosud
 • Člen redakčních rad řady významných časopisů
 • Člen řady odborných společností
 • Zakládající člen SGO ČLS JEP
 • Orientován na digestivní endoskopii, pankreatologii, transplantaci jater a gastrointestinální onkologii
Professor Dr. med. Michael VIETH
 • Professor of Pathology, University of Erlangen-Nuremberg, Klinikum  Bayreuth
 • Director Institute of Pathology, Klinikum Bayreuth
 • Graduated 1995 from Medical school University of Erlangen-Nuremberg
 • PhD in Clinical Microbiology in 1996, University of Erlangen-Nuremberg
 • PhD in Surgical and Anatomical Pathology in 2004, University of Magdeburg
 • Professorship in 2013, University of Magdeburg
 • Professorship in 2015, University of Erlangen-Nurmberg
 • Member of numerous national and international societies
 • Member of numerous editorial boards of peer reviewed Journals
 • Authored more than 500 peer-reviewed manuscripts
 • Supporter of SGO, collaboration on many scientific and educational projects
doc. MUDr. Vladimír VISOKAI, Ph.D. 
 • Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze absolvoval v roce 1969.
 • Po promoci pracoval v nemocnici ve Slaném, na gynekologickoporodnickém a poté chirurgickém oddělení.
 • Od roku 1976 působí ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze, od roku 1996 byl primářem jejího chirurgického oddělení.
 • V roce 2001 pověřen vedením Chirurgické kliniky 1. LF UK a FTNsP, jejímž řádným přednostou je od roku 2007.
 • V letech 1981–82 pobýval pracovně na Maltě, v letech 1991–92 v Durbanu v JAR, absolvoval rovněž stáže v Národním onkologickém centru v japonském Tokiu a dále např. v Paříži a Hannoveru.
 • Specializuje se na chirurgii karcinomů zažívacího traktu.
Professor Wei-cheng YOU, MD 
 • Professor of epidemiology, Department of Cancer Epidemiology
 • Former President of the Peking University Cancer Hospital & Institute and PI at NCI, NIH, USA
 • Fellow of the American College of Epidemiology (ACE) Council Member of International Gastric Cancer Association (IGCA) and International Digestive Cancer Alliance (IDCA)
 • Chairman of China Medical Foundation
 • Chairman of Committee of Cancer Epidemiology, Chinese Anti-cancer Association and President of Beijing Anti-Cancer Association
 • Authored over 200 peer-reviewed manuscripts, with a total of more than 560 IF and over 4000 citations
 • Listed in the Most Cited Chinese Researchers in Elsevier in 2014
 • Chief editor or editor for 16 peer-review journals.
 • Internationally recognized expert in gastric cancer prevention
 • Principle investigator of Large Linqu Study
prof. MUDr. Jan ŽALOUDÍK, CSc. 
 • Absolvoval Lékařskou fakultu v Brně a získal atestace v oboru chirurgie i klinické onkologie.
 • Prošel několika zahraničními stážemi a výzkumnými programy
 • Od roku 1979 pracoval v Masarykově onkologickém ústavu v Brně jako chirurg a onkolog.
 • V letech 1999–2002 působil jako proděkan pro vědu a výzkum na Lékařské fakultě Mararykovy univerzity, od roku 2003 byl dvakrát zvolen děkanem fakulty.
 • Od téhož roku působí ve výboru České onkologické společnosti.
 • V roce 2010 byl zvolen do Senátu PČR, kde od roku 2014 předsedá Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku. Ve stejném roce se stal poradcem premiéra Bohuslava Sobotky pro oblast zdravotnictví.

Jeho profesní dráha je naplněním multidisciplinárního přístupu k pacientům s nádory trávicího traktu, neboť jeho doménou jsou dokonce dva základní obory a to chirurgie a onkologie.