7. národní kongres o kolorektálním karcinomu

7. národní kongres o kolorektálním karcinomu

5. – 6. prosince 2024
Registrace
4. národní kongres gastrointestinální onkologie

4. národní kongres gastrointestinální onkologie

9. – 10. listopadu 2023
Záznam kongresu

Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP

Problematika digestivní onkologie je komplexní a vyžaduje multidisciplinární přístup, který se v praxi nedaří realizovat pouze více či méně nahodilou spoluprací jednotlivých odborných společností nad konkrétním zadáním. Jde o kontinuální proces, na kterém musí již od začátku spolupracovat fungující týmy, které musí být připraveny, schopny…

pokračovat

Vzdělávací akce

Rádi bychom Vás pozvali na nadcházející vzdělávací akce

Záznamy proběhlých on-line webinářů můžete shlédnout zde.

4. národní kongres gastrointestinální onkologie 4. národní kongres gastrointestinální onkologie

Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP pořádala ve dnech 9. a 10. listopadu 2023 v kongresovém centrum UVN Praha v pořadí již 4. národní kongres gastrointestinální onkologie. Kongres se konal hybridní formou za účasti více než 250 online i prezenčních posluchačů.

V průběhu čtvrtečního dopoledne měli možnost účastníci kongresu v sále nebo přihlášení online sledovat přenosy z endoskopického a operačního sálu a videozáznamy operací. Odpolední program byl věnován novinkám v diagnostice a terapii nádorů GIT.

Zahájení pátečního programu mělo mimořádně slavnostní ráz, neboť kongres navštívil prezident republiky Petr Pavel se svou chotí. Pozdravil účastníky kongresu, vyjádřil úctu k povolání lékařů a vystoupil se slavnostní přednáškou na téma nanejvýš aktuální – Současná bezpečnostní situace ve světě.

Kongres poté pokračoval odbornými přednáškami na téma Karcinom jícnu, GE junkce a žaludku. V tomto bloku velmi zaujala přednáška State of the art lecture: Helicobacter pylori, gastric cancer and beyond profesora Gerharda, významného německého imunologa, jehož dominantním odborným zájmem je problematika Helicobacter pylori a jeho vztah ke karcinomu žaludku.

Další přednáškové bloky byly věnovány tématům Kolorektální karcinom, Vzácné nádory, Karcinom pankreatu a Hepatocelulární karcinom. Ke každému z témat proběhla panelová diskuse. Velmi silně rezonovala problematika karcinomu pankreatu, zejména jeho časné detekce a otázky, zda je možná prevence karcinomu pankreatu. Kongres byl akreditován ČLK a ohodnocen 12 kredity.

gastroenterolog profesor Přemysl Frič.

Zemřel profesor Frič. Čest jeho památce!

V pondělí 25. března ve večerních hodinách zemřel v požehnaném věku nedožitých 95 let přední český internista, gastroenterolog profesor Přemysl Frič.

Profesora Přemysla Friče považuji za jednoho z nejvýznamnějších českých gastroenterologů a internistů Karlovy Univerzity v Praze, který předal své zlušenosti několika generacím internistů a gastroenterologů.

Vždy jsem obdivoval jeho progresivitu, vizionářství, energii prosazovat novinky v oblasti gastroenterologie, stejně jako jeho organizaci vědecké a publikační činnosti v oboru gastroenterologie.

Svou profesní kariéru zahájil v padesátých letech na Interním oddělení fakultní polikliniky nynější Všeobecné fakultní nemocnice u prof. Herforta, nestora české gastroenterologie a pankreatologie a zakladatele moderní digestivní endoskopie v Československu, který ho značně profesně ovlivnil. S vděčností taktéž vzpomínal profesor Frič na profesora Stanislava Janouška, který ho orientoval v klinické biochemii.

Později vystřídal profesor Frič profesora Herforta ve vedení Interního oddělení a učinil z něj jedno z nejvýznamnějších center digestivní endoskopie v tehdejším Československu.

Jako jeden z prvních zavedl celé spektrum endoskopických technik včetně ERCP, a později i endoskopické ultrasonografie.

Měl jsem to štěstí, že jsem mohl po boku profesora Friče působit na tomto věhlasném pracovišti, a posléze s ním spolupracovat i na Interní klinice 1. LF UK a ÚVN, kde působil od roku 1998 jako emeritní profesor a navrátil se mimo jiné i k pregraduální výuce studentů.

Do vysokého věku byla hlavním předmětem jeho vědeckého zájmu problematika kolorektálního karcinomu, celiakie a v posledních letech i karcinomu pankreatu. Byl jmenován vedoucím expertní skupiny Ministerstva zdravotnictví pro celiakii a intenzivně pracoval pro Společnost pro probiotika a prebiotika, kde zastával funkci místopředsedy.

Je na místě připomenout jeho celoživotní zájem o nádorová onemocnění tlustého střeva a významné zásluhy o zavedení programu sekundární prevence kolorektálního karcinomu.

Věhlas a uznání si zasloužil i pro sympozium Aktuální gastroenterologie, jehož byl řadu let hlavním organizátorem.

Bylo mi ctí spolupracovat s profesorem Fričem, odborníkem, který přispěl k zvýraznění české gastroenterologie i v mezinárodním kontextu.

Čest jeho památce!

— prof. Miroslav Zavoral, ředitel ÚVN a předseda SGO ČLS JEP.

Pokračovat...