Volby 2023

Vyhlášení voleb do výboru a revizní komise SGO ČLS JEP 2024 – 2027

Vážené členky, vážení členové Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP,

výbor společnosti rozhodl na svém jednání dne 28. 6. 2023 o konání voleb pro období 2024 – 2027. V souladu se stanovami a volebním řádem ČLS JEP byla zvolena prezenční forma voleb.

Za členy volební komise byli zvoleni:  

  1. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
  2. prof. MUDr. Jan Bureš CSc. FCMA
  3. prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Člen volební komise nebude kandidovat do volených funkcí.

Prezenční volby do výboru a revizní komise SGO ČLS JEP budou probíhat dne 9.11. 2023 od 17:15 v kongresovém sále, pavilon CH, Ústřední vojenská nemocnice Praha. Samotným volbám předchází tvorba kandidátní listiny / návrh kandidatur.

Kandidátní listina

Na webových stránkách SGO ČLS JEP (www.sgo-cls.cz) jsou zveřejněny kandidátní listiny zvlášť pro výbor a zvlášť pro revizní komisi. Kandidáti tak mohou provést kontrolu údajů a vzájemně komunikovat v rámci volební kampaně. Na základě kandidátní listiny budou zpracovány tištěné volební lístky – formuláře, které budou předány oprávněným voličům v místě voleb dne 9.11. 2023 od 17:00.

Volba kandidátů

Samotná volba kandidátů bude probíhat prezenčně prostřednictvím volebního lístku dne 9.11. 2023 od 17:15 – 18:00 a bude oddělená zvlášť pro výbor a zvlášť pro revizní komisi.  Z kandidátní listiny pro výbor lze volit maximálně 15 kandidátůZ kandidátní listiny pro revizní komisi lze volit maximálně 3 kandidáty.

Volič označí křížkem na formulářích jména volených osob, maximálně však do stanoveného počtu členů orgánů. Nelze volit více osob, lze však volit méně osob. Označení menšího počtu osob nezpůsobuje neplatnost volby.

Návrhy kandidatur 

Každý řádný člen SGO ČLS JEP může do připravené kandidátky na volné řádky navrhnout do výboru či revizní komise kohokoliv dalšího z členů SGO ČLS JEP (včetně sebe). Avšak v celkovém součtu do výboru lze navrhnout maximálně 15 kandidátů, do revizní komise lze navrhnout maximálně 3 kandidáty. Pokud bude počet kandidátů vyšší, bude tento návrh považován za neplatný.

Navržený kandidát musí být řádným členem společnosti a na volebním lístku musí volič vyplnit celé jeho jméno a příjmení. Navrhovat kandidáty, volit a být volen mohou pouze řádní členové, kteří podali přihlášku do SGO ČLS JEP nejpozději ke dni 5.10. 2023. Rozhodující je seznam členů Centrální evidence členů ČLS JEP.

Složení výboru

Členy výboru a revizní komise se stanou kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.  Výbor společnosti bude mít 15 zástupců a revizní komise zástupce. Při rovnosti hlasů rozhodne volební komise losem. Výsledky voleb budou zveřejněny na webových stránkách SGO ČLS JEP.

Stížnost

Stížnosti na průběh voleb lez podávat písemně emailem do jednoho měsíce od vyhlášení výsledků voleb na adresu volební komise: volby@sgo-cls.cz

Na první schůzi nového výboru a revizní komise si výbor zvolí hlasováním ze svého středu předsedu výboru, místopředsedy, vědeckého sekretáře a hospodáře (pokladníka). Členové revizní komise si zvolí ze svého středu předsedu.

Sledujte prosím své mailové adresy s dalšími informacemi o volbách.

S přátelským pozdravem

Volební komise